SPRAWOZDANIE - 2013


Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podstawy opodatkowania do deklaracji CIT-8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013

Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie