SPRAWOZDANIE - 2011


Sprawozdanie finansowe za rok 2011 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podstawy opodatkowania do deklaracji CIT-8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011

Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie