STATUT
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi i zwane jest w dalszej części Statutu TOWARZYSTWEM .

Art. 2
Terenem działania jest województwo łódzkie, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Łódź.

Art. 3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Art. 4
Towarzystwo może powoływać koła.

Art. 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

Art. 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członów. Do wyjątkowych interwencji wymagających transportu samochodowego i umiejętności odławiania i uspokajania zwierząt. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przewiduje możliwość zwrotu poniesionych kosztów i ewentualnego zatrudnienia inspektorów na umowę o dzieło, w przypadku nagromadzenia  się wypadków w terenie do zgłaszanych Łódzkiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami interwencji.

Art. 6 a
Działalność pożytku publicznego organizacji jest prowadzona nieodpłatnie.

Art.7
Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa nie może być płatne.
 

ROZDZIAŁ II
Cel Towarzystwa i środki działania

Celem Towarzystwa jest:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.

Art. 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.

Art. 8a
Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Działalność charytatywną polegającą na rozdawaniu karmy, pomoc w finansowaniu leczenia bezdomnych zwierząt, pomoc w finansowaniu zakupu karmy lub leczenia ubogim właścicielom zwierząt
3.Reagowanie na zgłoszenia informujące o złym lub bestialskim traktowaniu zwierząt, podejmowanie interwencji, zgłaszanie spraw do prokuratur
4. Szerzenie edukacji humanitarnej i pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych
5. Szukanie domów, nowych właścicieli dla skrzywdzonych zwierząt
6. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla zwierząt znajdujących się w schroniskach i przytuliskach
7. Organizowanie imprez, pogadanek, spotkań mających na celu uczulanie społeczeństwa na los zwierząt
8. Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


Art.9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd Towarzystwa oraz niepełnoletni w wieku powyżej 10 lat, bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa i sekretarza zarządu Towarzystwa.

Art. 11
Członek zwyczajny na prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Towarzystwa (nie przysługuje to prawo niepełnoletnim członkom Towarzystwa),
2. Korzystanie z pomocy organizacyjnej władz Towarzystwa,
3. Zgłaszanie postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

Art. 12
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
3. Opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,
4. Współdziałanie z organizacjami państwa w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.

Art. 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Towarzystwa i została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd Towarzystwa.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru.
3. Członek wspierający działa w Towarzystwie za pomocą swego przedstawiciela.

Art. 14
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom zasłużonym dla Towarzystwa lub idei opieki nad zwierzętami.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym, że zwolniony jest od obowiązku płacenia składek.

Art. 15
Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
1. Pisemnej rezygnacji członka,
2. Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez kolejnych 12 miesięcy w drodze uchwały zarządu,

3. Skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych w drodze uchwały zarządu,
4. Wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
5. śmierci członka.

Art. 15a
Zarząd może wypowiedzieć członkostwo członkowi Stowarzyszenia z chwilą zgromadzenia dowodów świadczących o jego nieetycznym zachowaniu względem zwierząt lub organizacji. Wypowiedzenie takie musi być uzasadnione na piśmie. Przysługuje na nie odwołanie do walnego zebrania członków.

Art. 16
Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. Skreślenia w związku z utratą osobowości prawnej lub innych
uzasadnionych przyczyn w drodze uchwały zarządu Towarzystwa.

Art.16 a
Członkowie, którzy zostali wykluczeni z szeregów Towarzystwa mogą ponownie się ubiegać o członkostwo nie wcześniej, jak po upływie dwóch kadencji.

Art. 17
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2. Pozbawienia tej godności uchwałą zarządu Towarzystwa.
 

Rozdział IV

Art. 18
Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Kadencja władz wymienionych w pkt. 2-4 trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. W razie ustąpienia członka władzy naczelnej Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ liczby członków tej władzy.

Art. 19
Walne Zgromadzenie Członków:
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków,
2. Walne Zgromadzanie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zadań działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,
4. Wybór władz naczelnych Towarzystwa,
5. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze naczelne Towarzystwa,
7. Rozpatrywanie wniosków o darowanie lub złagodzenie kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński, przedstawionych przez zarząd,
8. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek zarządu,
9. Uchwalanie zmian Statutu,
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Art. 21
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów w obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie a bez względu na liczbę obecnych członków.

Art. 22
O terminie miejscu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia Członków, zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

Art. 23
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest z inicjatywy zarządu oraz na wniosek komisji rewizyjnej. Wniosek taki ma określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zgromadzenie Członków.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

Art. 24
Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do uprawnień i obowiązków zarządu należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków,
4. Uchwalanie regulaminu działalności zarządu,
5. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć,
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków,
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o na bywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
8. Zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
9. Uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarzy i budżetów,
10. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,
12. Przyznawanie dyplomów uznania osobom, które przyczyniły się do rozwoju Towarzystwa lub idei ochrony świata zwierzęcego,
13. Powoływanie lub rozwiązywanie kół terenowych.

Art. 25
1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Art. 26
Zarząd wybiera ze swojego składu: prezesa, dwóch wiceprezesów i sekretarza.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 27
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Art. 28
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
2. Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i zadanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,
3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zgromadzeniu
Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w zebraniu z głosem doradczym.

Art. 29
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Szczegółowy zakres działalności Komisji rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez zarząd Towarzystwa.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być etatowymi pracownikami Towarzystwa.

Art. 29a
Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej: Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 30
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Art. 31
Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów dotyczących członków oraz władz Towarzystwa.

Art. 32
Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1. Nagana,
2. Upomnienie,
3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
4. Pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa n okres od 6 miesięcy do 1 roku,
5. Wykluczanie z Towarzystwa.

Art. 33
Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Art. 34
Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez zarząd Towarzystwa.
 

Rozdział V
KOŁA

Art. 35
Koła są powoływane, rozwiązywane i nadzorowane przez zarząd Towarzystwa.

Art. 36
Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa, skupiającą członków w jednym mieście, gminie, wsi, a także dzielnicy miasta, zakładzie pracy, uczelni i szkole.
1. Do powoływania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 9 członków.
2. Koła mogą skupiać członków z najbliższej miejscowości, w których brak jest Kół.

Art. 37
1. Władzami Koła są:
a) Zebranie członków Koła,
b) Zarząd Koła,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Koła wymienionych w pkt 2-3 trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały zebrania członków Koła.
3. W razie ustąpienia członka władz Koła, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władzy.

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Art. 38
1. Najwyższą władzą Koła jest zebranie członków Koła.
2. Zebranie członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 39
Do kompetencji zebrania członków Koła należy:
1. Uchwalanie planów pracy Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,
2. Wybór władz Koła,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu Koła,
4. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla zarządu Koła,
5. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków Koła.

Art. 40
1. W zebraniu członków Koła udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła a z głosem doradczym przedstawiciele władz Towarzystwa.
2. Uchwały zebrania członków Koła zapadają większością głosów przy obecności połowy ogólnej liczby członków Koła, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Koła.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Członków Koła zarząd Koła zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

Art. 41
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje zarząd Towarzystwa lub zarząd Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek:
Komisji rewizyjnej Koła,
Komisji rewizyjnej Towarzystwa,
1/3 członków Koła.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła powinien określić sprawy dla rozpatrzenia, których ma być ono zwołane.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła powinno być zwołane przez zarząd Koła w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 42
1. Zarząd składa się z 3 osób.
2. Zebrania zarządu Koła powinny odbywać się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do podejmowania uchwał przez zarząd Koła mają odpowiednie zastosowania przepisy dotyczące podejmowania uchwał przez zarząd Towarzystwa.

Art. 43
Do uprawnień i obowiązków zarządu Koła należy:
1. Reprezentowanie Koła i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie,
2. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,
3. Uchwalanie projektów rocznych planów działalności merytorycznej oraz składanie zarządowi Towarzystwa sprawozdań z tej działalności.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 44
1. W Kołach zrzeszających ponad 50 członków działa Komisja Rewizyjna, wybierana przez Zebrania Członków Koła.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. W Kołach, w których nie powołano Komisji Rewizyjnej czynność jej wykonuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

Art. 45
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Koła należy:                        

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod
względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
2. Występowanie do zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa,
3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na zebraniu członków Koła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu Koła,
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub jego zastępca bierze udział w zebraniach Koła z głosem doradczym.
 

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

Art. 46
Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 46 a
Towarzystwu zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Towarzystwu zabrania się przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
A także zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Towarzystwu zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 47
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2. Dotacje, zapisy i darowizny,
3. Wpływy z działalności statutowej,
4. Wpływy ze zbiórek ulicznych (kwest).

Art. 48
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Łodzi przyjmuje prawa i obowiązki byłego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Okręgu Łódzkiego, w przypadku, kiedy zaistnieje ku temu podstawa prawna.

Art. 49
Dla ważności pism, dokumentów finansowych i pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązywanie Towarzystwa

Art. 50
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, większością 2/3 głosów przy obecności połowy liczby członków. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Art. 51
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwalę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Art. 52
O każdej zmianie Statutu lub o podjęciu uchwały o likwidacji Towarzystwa zarząd ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sąd Rejestrowy.