Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko  na zasadach wolontariatu.  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

KIM JESTEŚMY?

- Działamy od 1990 roku

- Przeprowadziliśmy ponad 10000 tysięcy interwencji

- Uratowaliśmy kilka tysięcy psów i kotów

- Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

- Uratowaliśmy kilkadziesiąt lisów z fermy futrzarskiej przed okrutną śmiercią

- Wspieramy legalnie działające schroniska

- Działamy realnie, a nie wirtualnie


Nasze dane:
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
tel. 042 632 05 02
Konto Santander 18 1090 2705 0000 0001 1606 1967

1,5% Serca - KRS: 0000014017

NIP: 725-10-41-299
Regon: 004272853

IBAN:
PL18109027050000000116061967
SWIFT
WBKPPLPP


CELE STATUTOWE:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.


SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:
1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje
- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt.


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.


Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt. 

Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętami ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa.


WCHODZIMY W SKŁAD:
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- Dnia 12 lutego 2021r.  Kociarzem Roku 2020, została Amanda Chudek, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Organizator Gali miesięcznik Cztery Łapy patron honorowy Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia. Partnerzy: Idexx, Feliway, Vebiot, Purina, Cat's Best, Safe Animal, Koci Koci Drapki. Patronat medialny Weterynaria w Praktyce. Kociarz Roku to osoba lub organizacja, która działa społecznie na rzecz poprawy dobrostanu kotów w naszym kraju. Organizuje akcje edukacyjne, zbiórki funduszy, akcje kastracji kotów bezdomnych. To nie tylko miłośnik kotów, ale także pasjonat, który przyczynia się do poprawy wizerunku kotów w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim uczy szacunku do zwierząt. 
-  W 2017 r. i 2019r. Amanda Chudek - Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami została laureatką nagrody „Aleksandrowskiego Przyjaciela Zwierząt za bezinteresowną pomoc okazywaną braciom mniejszym” przyznawanej przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, podczas corocznej konferencji dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt oraz skutecznej walki z bezdomnością.

- W 2017 r.  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało laureatem nagrody „Aleksandrowskiego Przyjaciela Zwierząt za bezinteresowną pomoc okazywaną braciom mniejszym” przyznawanej przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, podczas corocznej konferencji dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt oraz skutecznej walki z bezdomnością.

- Dnia 16.01.2015r. ŁTOnZ otrzymało wspaniałą nagrodę statuetkę DOBRE SERCA podczas Koncertu Charytatywnego na Rzecz Bezdomnych Zwierząt zorganizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi.