Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r.  działającą na terenie województwa łódzkiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko  na zasadach wolontariatu.  Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra  i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

KIM JESTEŚMY?

- Działamy od 1990 roku

- Przeprowadziliśmy ponad 5000 tysięcy interwencji

- Uratowaliśmy ponad 2600 psów i 2500 kotów

- Przed sąd doprowadziliśmy kilkudziesięciu oprawców

- Za naszą pracę nie pobieramy pieniędzy

- Wspieramy legalnie działające schroniska

- Działamy realnie, a nie wirtualnie


Nasze dane:
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
tel. 042 632 05 02
Konto BZWBK 18 1090 2705 0000 0001 1606 1967

1% Serca - KRS: 0000014017

NIP: 725-10-41-299
Regon: 004272853

IBAN:
PL18109027050000000116061967
SWIFT
WBKPPLPP


CELE STATUTOWE:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt.
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków.


SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:
1. Prowadzenie akcji propagandowej z pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
2. Organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt.
3. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
5. Działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
6. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami opieki nad zwierzętami.
7. Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
8. Występowanie z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
9. Inicjowanie i popieranie działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych społecznych opiekunów zwierząt.
11. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się światem zwierząt, ochroną środowiska lub zainteresowanymi stosunkiem człowieka do zwierząt jako jednym z elementów wychowawczych.
12. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznych i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje
- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.


Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.


Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.


Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.


Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt.


Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.


Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.


Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt m.in. Światowego Dnia Zwierząt na Kalonce, koncertów pt. Zwierzę nie jest rzeczą w Poleskim Ośrodku Sztuki.

Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętmi ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa.


WCHODZIMY W SKŁAD:
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Dnia 16.01.2015r. ŁTOnZ otrzymało wspaniałą nagrodę statuetkę DOBRE SERCA podczas Koncertu Charytatywnego na Rzecz Bezdomnych Zwierząt zorganizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi.