Jak się zgłosić po pomoc?

Wnioski o pomoc w zakresie uzyskania wsparcia m.in w sfinansowaniu lub dofinansowaniu leczenia zwierząt posiadających właścicieli prosimy kierować do nas wyłącznie drogą elektroniczną na adres: lodztonz@wp.pl lub listowną na adres biura Towarzystwa - ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź


Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku o pomoc:

1. Wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej z podaniem danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego)
2. We wniosku należy dokładnie opisać sprawę oraz uzasadnić potrzebę otrzymania wsparcia
3. We wniosku należy dokładnie opisać zakres potrzebnej pomocy
4. Podać  szacowaną wartość potrzebnej pomocy (w PLN)
5. Przesłać minimum 3 zdjęcia zwierzęcia
---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Do wniosku można także załączyć opinię weterynaryjną o stanie zdrowia zwierzęcia oraz zaświadczenie o zarobkach, przyznanej rencie itd. właściciela zwierzęcia.

Na podstawie Wniosku i załączonych dokumentów Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy lub odmowie jej przyznania.
O wyniku rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub meilowej. 

Towarzystwo zastrzega sobie, że ze względu na ilość otrzymywanych wniosków czas otrzymania odpowiedzi może być wydłużony.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane

POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK O POMOC: 

wniosekopomoc.pdf